Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant aanvaard te zijn.
Indien bij verbruiksproducten de verpakking geopend werd, geldt voorgaande clausule niet.
Huidige overeenkomst wordt afgesloten in de vaste vestigingsplaats van de verkoper, zijnde ...
Partijen verbinden zich hoofdelijk tot het nakomen van hun verbintenissen.
De goede werking en kwaliteit van alle geleverde producten, diensten en materialen worden gedurende een termijn van 6 maand gegarandeerd.
Beding van eigendomsvoorbehoud: de aannemer/ verkoper behoudt zich de volle eigendom voor van alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste betaling der gehele aannemings- of verkoopsom.
Alle rekeningen zijn contant betaalbaar, bankkosten ten laste van de betalende partij. In geval van niet-betaling binnen de 10 dagen loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest ten belope van 1% per maand.
Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde en Wetteren, of een andere naar keuze van de verkoper optredend als eiser bevoegd.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.